ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் டாக்ஸிகாலஜி

ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் டாக்ஸிகாலஜி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0495

நச்சுயியல்-வழக்கு அறிக்கைகள்

தலையங்கம்

Significance of Diaveridinein in Rat Feeding

S. M. Marcus

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

தலையங்கம்

Intense Glufosinate-Based Herbicide Therapy in Rodents Prompts

Grace Albatros

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

தலையங்கம்

Identification and Quantification of Hazards Ensuing from Human Exposure to Chemicals

Maryam Akhgari

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Effect of Biologically Active Hydrogen-Generating Powder Mixed with Food in a Model of Liver Injury in Rats

Bronislava Gedulin, Marina Safonov, Vladimir L. Safonov

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Liquid Cocaine Body Packing: Report of a Case and Literature Review

N. Pujol-Cano, FX. Molina-Romero, M. Jiménez-Segovia, A. Oseira-Reigosa, J. Bonnin-Pascual, E. Palma-Zamora, FX. González-Argenté, JM. Morón-Canis

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top