எலும்பியல் & தசை அமைப்பு: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

எலும்பியல் & தசை அமைப்பு: தற்போதைய ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0533

முதுகெலும்பு காயங்கள் மற்றும் குறைபாடுகள்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Bracing According to Best Practice Standards – Are the Results Repeatable?

Maksym Borysov, Artem Borysov, Alexander Kleban and Hans-Rudolf Weiss

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

How far can we Minimize the Field Size in the Radiological Follow-up of Patients with Scoliosis?

Hans-Rudolf Weiss and Sarah Seibel

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

சிறப்பு வெளியீடு கட்டுரை

Current Progress in Enthesis Repair: Strategies for Interfacial Tissue Engineering

Jennifer Z. Paxton, Keith Baar and Liam M.Grover

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Surgical Cervical Reconstruction with Pedicle Screw Fixation for Traumatic Cervical Instability

Masashi Uehara, Jun Takahashi, Hiroki Hirabayashi, Nobuhide Ogihara, Keijiro Mukaiyama, Shugo Kuraishi, Masayuki Shimizu, Hiroyuki Hashidate and Hiroyuki Kato

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top