மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்

மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0870

மருத்துவ ஆய்வுகளில் சமீபத்திய சோதனைகள்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Construction and Operation of a Standardized Trauma Center in a Developing Country: A 6-Year Retrospective Study

Gui-Xi Zhang, Wei-Fu Qiu, Ke-Jin Chen, Shao-Feng Gong, Zhao-Hua Liu, Ya-Jun Zhang, Yu-Hui Kou, Chung Mau Lo, Joe King Man Fan*, Xiao-Bing Fu*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Retroperitoneal Liposarcoma Presenting as Bilateral Inguinal Hernias

Haley S. Lehman*, DO Ryan Qasawa, DO John J. Lim

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Efficacy of the Measles-Mumps-Rubella (MMR) Vaccine in the Reducing the Severity of Covid-19: An Interim Analysis of a Randomised Controlled Clinical Trial

Edison Natal Fedrizzi, Juliana Balbinot Reis Girondi, Thiago Mamoru Sakae, Sérgio Murilo Steffens, Aldanéa Norma de Souza Silvestrin, Grace Serafim Claro, Hugo Alejandro Iskenderian, Bianca Hillmann, Liliam Gervasi, Alberto Trapani Junior, Patricia de Amorim Rodrigues, Amanda de Souza Vieira, Scheila Monteiro Evaristo4, Francisco Reis Tristão4, Fabiano da Silva Muniz1, Maria Veronica Nunes1, Nicole Zazula Beatriz, Jhonathan Elpo, Amanda Tiedje, Louise Staudt Siqueira, Marilin Sens, Vitor Nandi, Jessica Goedert Pereira, Gustavo Costa Henrique, Ana Paula Fritzen de Carvalho, Ramon Carlos Pedroso de Morais, Gustavo Giorgio de Cristo, Maria Eduarda Hochsprung, Ana Cristina Morais, Rubens Centenaro, Andrez Garcia, Marcelo da Silva Fedrizzi, Bettina Heidenreich Silva, Eluze Luz Ouriques Neta, Maria Eduarda Alves Ferreira, Maria Eduarda Hames, Maria Eduarda Paixão Gubert, Milena Ronise Calegari, Maria Luiza Baixo Martins, Geovana Samuel Oliveira, Marilia de Souza Marian, Larissa Sell Sousa

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Trauma to Nasal Passage and Development of Large Nasopharyngeal Pyogenic Granuloma

Megan M. Thomas*, Tahnie Danastor, Deborah Ronco

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Efficacy of UC-II ® Undenatured Type II Collagen on Knee Joint Function in Healthy Subjects: An Exploratory Post Hoc Analysis of a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial

Zainulabedin Saiyed, Shane Durkee, James Bowman, Vijaya Juturu

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Low Pressure Pneumoperitoneum and Deep Neuromuscular Block Versus Standard Laparoscopy during Robot Assisted Radical Prostatectomy to Improve the Quality of Recovery and Immune Homeostasis: Study Protocol for a Randomized Controlled Study

G.T.J.A. Reijnders-Boerboom*, J.P. van Basten, L.M.C. Jacobs, M. Brouwer, M. van Dijck, K.I Albers, I.F. Panhuizen, G.J. Scheffer, C. Keijzer, M.C. Warlé

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top