உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான சர்வதேச இதழ்

உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான சர்வதேச இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9096

உடல் மருத்துவம் மற்றும் ஆரோக்கிய மேம்பாடு

மினி விமர்சனம்

Cigarette Smoking: A Cardiovascular risk; Assessment and Intervention: Literature Review

Naglaa Hussein, Matthew Bartels

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Is There Any Relationship between Frequency of Shoulder Impingement Steroid Injection and Diabetes Mellitus?

Naglaa Hussein*, Matthew Bartels, Mark Thomas

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Pain Management in Perioperative Total Joint Arthroplasty: A Response to the Opioid Crisis

Michelle J. Lespasio*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

மினி விமர்சனம்

Whole-Body Vibration Exercise as a Clinical Intervention to Counterbalance Effects of the Sedentary Behavior: Mini Review

Danúbia da Cunha de Sá-Caputo, Ana Carolina Coelho-Oliveira, Marcia Cristina Moura Fernandes, Luiz Felipe Ferreira-Souza, Mario Bernardo-Filho*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top