ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் டாக்ஸிகாலஜி

ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் டாக்ஸிகாலஜி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0495

மருந்து அறிவியல் மற்றும் நச்சுயியல்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Correlation between Clinical Features and Laboratory Parameters and Outcome in Acute Copper Sulphate Poisoning: A Cross-Sectional Observational Study

Debasish Dutta, Richmond Ronald Gomes, FM Monjur Hasan, Seema Saha, Mamun Newaz

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Man-In-The-Barrel Syndrome as a Presenting Symptom of Lead Poisoning: Report of Two Cases

Bahram Haghi Ashtiani*, Mahsa Ziaee, Marjan Zeinali, Mostafa Almasi Doghaee

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Fomepizole and Concomitant Hemodialysis Regimen is Effective in Overdue Methanol Poisoning

Sinan Yavuz*, Selman Kesici, Gorkem Abdikan, Nesrin Tas, Ali Duzova, Benan Bayrakci

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top