மரபணு பொறியியலில் முன்னேற்றங்கள்

மரபணு பொறியியலில் முன்னேற்றங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2169-0111

மரபணு பொறியியலில் மரபணு இலக்கு

ஆய்வுக் கட்டுரை

Design and Analysis of Ensemble Classifier for Gene Expression Data of Cancer

Nianfeng Song, Kun Wang, Menglu Xu, Xiaolu Xie, Gan Chen and Ying Wang

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Genetic Counselling, Pharmacogenetics and Gene Therapy: The Paving- Stones Leading to Brighter Futures

Amin Saleh Halum and Muhammad Tahir M Bhinder

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

தலையங்கம்

Genetic Engineering: A Hope for Tomorrow

Tarek Hamed Attia and Maysaa Abdallah Saeed

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறுகிய தொடர்பு

RAPD Analysis of DNA Isolated from Turmeric Rhizomes Collected from Northeast India

Rimi Paul, Bhau BS, Zaman K and Sharma HK

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

முன்னோக்கு கட்டுரை

Optimized Protocol is the Key for Clinical Use of Stem Cell Therapy in Stroke

Mohammad Hossein Khorraminejad Shirazi and Seyed Mojtaba Hosseini

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Phylogeography of the Bamboo Locust Ceracris kiangsu (Acrididae: Ceracrinae) Based on Mitochondrial ND2 Sequences

Guo-Fang Jiang, Na-Na Liu, Xiao-Dong Li and Jun-Ying Lan

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

படம்

Stable Stretched Suspended DNA Molecules

Manola Moretti, Tania Limongi, Monica Marini, Francesco Gentile, Andrea Giugni, Bruno Torre, Marco Allione, Luca Tirinato, Gobind Das, Gerardo Perozziello, Patrizio Candeloro and Enzo di Fabrizio

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறுகிய தொடர்பு

Overview of Xerodermatic Pigmentsum Mutations, Prognosis, and Treatment

Satyajit Patra

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

A Hybrid Fast WOC (wavelet Otsu curvelet) Algorithm for Stem Cell Image Segmentation

Nathiya R and Sivaradje G

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top