மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்

மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0870

மருத்துவ பரிசோதனைகள் மற்றும் சமீபத்திய கண்டுபிடிப்புகள்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Swedish Healthcare for Women Subjected to Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C)

Sharareh Akhavan

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Therapeutic Targets and Mechanism of Banxia Xiexin Decoction on Precancerous Lesions of Gastric Cancer: Network Pharmacology

Guoxiu Zu, Keyun Sun, Ling Li, Xiuli Zu, Tao Han, Hailiang Huang

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Psychological Impact of COVID-19 Pandemic on Medical Students in Sudan, 2020

Mohammed Eltahier Abdalla Omer, Ahd Alaaeldin Hussain Shareef, Ala'a Mirghani Babiker Al-lahawi, Hassan Hamed Mohammed Alhaj, Khalid Mohammed Ali

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

OCT-A Characteristics of Neo-vascular Membranes in Wet AMD-Possible Correlation to the Prognosis

Christina Vidinova, Dafina P. Antonova, Pravoslava T. Guguchkova, Kalin N. Vidinov

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Assessment of Malnutrition in Emergency Laparotomy Patients: A QIP Highlights Simple Measures to Improve Early Recognition and Optimisation of High-Risk Patients

Charef Raslan, Feras Tomalieh, Omar Lasheen, Khurram Siddique

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Impact Factor of Colon Polyp

Zheng Zhou, Guangming Wang

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top