மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்

மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0870

கோவிட்-19ஐ நோக்கி முன்னேறுகிறது

ஆய்வுக் கட்டுரை

Socio-Demographic and Clinical Characteristics of Adults with Sars-Cov-2 Infection in Two Hospitals in Bogota, Colombia

Alejandro Moscoso D*, Alejandra Sanchez, Adriana Aya RN, Carolina Gomez, Yazmin Rodriguez, Javier Garzon, Felipe Lobelo

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Clinical Evaluation of a COVID-19 Antibody Lateral Flow Assay using Point of Care Samples

Won Lee, Steven Straube, Ryan Sincic, Jeanne A. Noble, Juan Carlos Montoy, Aaron E. Kornblith, Arun Prakash, Ralph Wang, Roland J. Bainton, Philip A. Kurien*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

The Use of Compassionate Ivermectin in the Management of Symptomatic Outpatients and Hospitalized Patients with Clinical Diagnosis of Covid-19 at the Centro Medico Bournigal and at the Centro Medico Punta Cana, Grupo Rescue, Dominican Republic, from May 1 to August 10, 2020

Jose Morgenstern*, Jose N Redondo, Albida De Leon, Juan Manuel Canela, Nelson Torres Castro, Johnny Tavares, Miguelina Minaya, Oscar Lopez, Ana Castillo, Ana Maria Placido, Rafael Pena Cruz, Yudelka Merette, Marlenin Toribio, Juan Asmir Francisco, Santiago Roca

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top