புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மற்றும் பயன்பாடுகளின் அடிப்படைகளின் இதழ்

புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மற்றும் பயன்பாடுகளின் அடிப்படைகளின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2090-4541

சூரிய கதிர்வீச்சு

சூரிய கதிர்வீச்சினால் வெளிப்படும் ஆற்றலின் அளவு. சூரிய ஒளி என்பது அகச்சிவப்பு, புலப்படும் மற்றும் புற ஊதா கதிர்கள் (ஒளி) வடிவில் சூரியனால் கடத்தப்படும் மின்காந்த கதிர்வீச்சின் ஒரு பகுதியாகும் என்பதை நாம் அறிவோம். இது ஒரு பயனுள்ள ஆற்றல் மூலமாக தொழில்நுட்ப ரீதியாக நாம் பயன்படுத்தும் பயனுள்ள ஆதாரங்களில் ஒன்றாகும். நமது சோலார் பேனல் இந்த கதிர்வீச்சை முழுவதுமாக மின்சாரத்தை உருவாக்க மட்டுமே வேலை செய்கிறது.

சூரிய கதிர்வீச்சு என்பது நேரடியான ஆதாரம் அல்லது ஆற்றலில் ஒன்றாகும், இது தேவைக்கேற்ப வெவ்வேறு வடிவங்களில் சேமிக்கவும் கடத்தவும் பயன்படுத்துகிறது, சூரிய கதிர்வீச்சை ஒரு பயனுள்ள ஆற்றலாக மாற்றும் சாதனங்கள் நிறைய உள்ளன. எ.கா: சூரிய மின்கலம்

Top