குழந்தை மருத்துவம் & சிகிச்சை

குழந்தை மருத்துவம் & சிகிச்சை
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0665

குழந்தை ஒவ்வாமை

குழந்தை ஒவ்வாமை என்பது குழந்தைகளின் அனைத்து ஒவ்வாமை எதிர்வினைகளையும் கையாளும் குழந்தை மருத்துவத்தின் ஒரு கிளை ஆகும். குழந்தைகளின் நோயெதிர்ப்பு அமைப்பு சுற்றுச்சூழலில் இருக்கும் சாதாரண பாதிப்பில்லாத பொருட்களுக்கு வினைபுரியும் போது குழந்தைகளின் ஒவ்வாமை/ஒவ்வாமை எதிர்வினைகள் ஏற்படுகின்றன. குழந்தைகளுக்கான ஒவ்வாமை குழந்தைகளின் நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தின் கோளாறு என்று விவரிக்கப்படுகிறது. குழந்தைகளில் சில ஒவ்வாமை எதிர்விளைவுகள், சிவப்பு கண்கள், அரிப்பு, மூக்கு ஒழுகுதல், அரிக்கும் தோலழற்சி, படை நோய் மற்றும் ஆஸ்துமா தாக்குதல் ஆகியவை அடங்கும். ஒவ்வாமை எதிர்வினைக்கு காரணமான ஒரு பொருள் அல்லது முகவர் ஒரு “allergen†அழைக்கப்படுகிறது.

Top