ஜர்னல் ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் & கேடலிசிஸ்

ஜர்னல் ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் & கேடலிசிஸ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2157-7544

ஆக்சிஜனேற்ற வினையூக்கம்

ஆக்சிஜனேற்ற வினையூக்கிகள் சுரண்டல் வினையூக்கிகளை ஆக்சிஜனேற்றம் செய்யும் அலகு செயல்முறைகள் ஆகும். பொதுவான பயன்பாடுகளில் காற்றில் உள்ள கூறுகளால் கரிம சேர்மங்களின் ஆக்சிஜனேற்றம் அடங்கும். இத்தகைய செயல்முறைகள் அலகு மாசுபாடுகளைத் திருத்துவதற்கும், மதிப்புமிக்க இரசாயனங்கள் உற்பத்தி செய்வதற்கும், ஆற்றலைச் சேர்ப்பதற்கும் பெரிய அளவில் நடத்தப்படுகின்றன. அசோசியேட் விளக்க இயற்கை செயல்முறை ஆக்சிஜனேற்றம் என்பது ஆல்கஹால் காற்றில் உள்ள கூடுதல் மதிப்புமிக்க கலவை ஆல்டிஹைட் சுரண்டல் கூறுகளாக மாற்றுவதாகும். ஆக்சிடேஷன் கேடலிசிஸ் ஜர்னல்ஸ் ஆக்சிடேஷன் கேடலிசிஸ் உள்ளிட்ட வினையூக்கம் தொடர்பான தலைப்புகளைக் கையாள்கிறது.

ப்ரோலைன் கேடலிசிஸ்
ஜர்னல் ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் & கேடலிசிஸ் தொடர்பான இதழ்கள், இயற்பியல் வேதியியல் & உயிர் இயற்பியல் இதழ், வானியற்பியல் & விண்வெளித் தொழில்நுட்ப இதழ், கோட்பாட்டு மற்றும் கணக்கீட்டு அறிவியல் இதழ், இயக்கவியல் மற்றும் வினையூக்கவியல், உயிரியக்கவியல் மற்றும் உயிரியக்கவியல்

Top