தோட்டக்கலை இதழ்

தோட்டக்கலை இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2376-0354

ஆர்கானிக் தோட்டம்

ஆர்கானிக் தோட்டக்கலை என்பது செயற்கை பூச்சிக்கொல்லிகள் அல்லது உரங்களைப் பயன்படுத்தாமல் தோட்டம் செய்வது. மேற்கூறிய செயற்கை எச்சங்களிலிருந்து மண் விடுபட்டதாக இருக்க வேண்டும். ஒரு குறிப்பிட்ட பருவத்தில் உற்பத்தி செய்வதை விட நிலைகளில் நகரும் காய்கறிகளின் கரிம உற்பத்தியின் நீண்ட கால செயல்முறை. ஆர்கானிக் தோட்டக்கலை நுட்பங்கள் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களுக்கு சாதகமாக உள்ளன மற்றும் இயற்கை உணவுச் சங்கிலியில் ஏற்றத்தாழ்வை உருவாக்காது.

ஆர்கானிக் தோட்டம் தொடர்பான இதழ்கள்

பயிர் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம், வேளாண் தொழில்நுட்பம், ஆர்கானிக் சிஸ்டம்ஸ் இதழ், வேளாண்மை மற்றும் உயிரியல் அறிவியல் இதழ், தோட்டக்கலை, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் உயிரித் தொழில்நுட்பம், தோட்டக்கலை அறிவியல் இதழ், தோட்டக்கலை மற்றும் பயிர் அறிவியல் ஆராய்ச்சிக்கான சர்வதேச இதழ்.

Top