லூபஸ்: திறந்த அணுகல்

லூபஸ்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-1630

லூபஸ் பரம்பரை

லூபஸ் பரம்பரையானது லூபஸை உண்டாக்க எந்த மரபணுவோ அல்லது மரபணுக்களின் குழுவோ காணப்படவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், லூபஸ் சில குடும்பங்களில் தோன்றும், ஒரே மாதிரியான இரண்டு இரட்டையர்களில் ஒருவருக்கு லூபஸ் இருந்தால், மற்ற இரட்டையர்களும் நோயை உருவாக்கும் வாய்ப்பு அதிகரிக்கிறது. இந்த கண்டுபிடிப்புகள், மற்றும் பிற, லூபஸின் விரிவாக்கத்தில் மரபணுக்கள் ஈடுபட்டுள்ளன என்பதை வலுவாக நிரூபிக்கின்றன.

Top