ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி: தற்போதைய ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0401

நோக்கம் மற்றும் நோக்கம்

கரிம வேதியியல்: உயிரி-கரிம வேதியியல், ஹைட்ரோகார்பன்கள், மெட்டாலாய்டு-கரிம கலவைகள், இயற்பியல் வேதியியல், மருந்து வேதியியல், ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம், ஸ்டீரியோ இண்டஸ்ட்ரியல் கெமிஸ்ட்ரி, ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி, ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி, ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி, ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி, ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி, ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி, ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி, ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி, ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி, ஹைட்ரோகார்பன்கள், ஹைட்ரோகார்பன்கள் வேதியியல், மற்றும் மருத்துவ வேதியியல்.

Top