ஜர்னல் ஆஃப் கிளைகோபயாலஜி

ஜர்னல் ஆஃப் கிளைகோபயாலஜி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2168-958X

சியோசட்டி தஹரிரியா வ ரவண்ட்

சபாபஹுல்

சக்மி மௌலிஃப் வா அஹமியத் டார் இன் சோகலா

. .

இன் ஃபேக்மிஷ் பரோய் ஒடமோனே முஃபிட் அஸ்ட், கி ஹரோர் ஹபுல் மெகுனந்த் , பஹுசுஸ் ஹரோடோக்டோட் டாரஸோமுடோஸ் மற்றும் முஷஹாசி மோ, ஹரோர்கோய் ஒய்லாவொ

டார்க்கி ஃபேக்மிஷ் பரோயி தகுயயி சகோர்ச்சபை நாவ் யோ நாசரியா நவ் யோ பெஷ்ரஃப்டி யாக் மவுடுதா இஸ்ட்டிஃபுடோடா

ஃபாஹமிஷ் சாவோல்கோய் நாவ் வா முஹம்ரோ பார்மேங்கட்

உசுல்ஹோ, கி பரோயி டக்ஹோலிக் மாஸ்க்வாலா இஸ்டிஃபோடா மேஷாவண்ட், மூவொஃபிகண்ட் (மசாலான், ஹொம்டவலிம்ஸ் мот)

உசுல்கோய் இஸ்டிஃபோடசூடா பா டாவ்ரி ஹட்யூட் இஸ்ட்டிஃபோடா மேஷாவண்ட் வா ஷார்ட் மெடிகன்ட், கி ஹாம்டொங் வாட் ро тасдиқ மேகுநாடு

பாய்வஸ்தானி கோர்கோய் ஹப்லோ டார் சோஹல்டோர் யோ அஸ் சோஹோகோயி பைனிசோகாவனோ பா தஃபர்ஸிரி மாடரோல்ட்

மாகோலா யாக் ஹுபெரோ நாஹோல் மெகுநாட்: ஹூப் நவிஷ்ட சூடஸ்ட் வா ஃபார்மோ ஆஸ்டோன் அஸ்ட், டலேல்கோ மாண்டோ உஹோலிஃப் நெஸ்தாண்ட்

சபாபு ராட் கார்டனி டஸ்த்னவிஸ்கோ

Ба Ба уладафҳо ва миқёс мувофикат намекунад: Ин хатои маъмулист. தாவகுஹுஹூஹலி தஸ்த்னவிஸ் டார் டொய்ராய் மஹல்ல நெஸ்ட் வா/யோ டஸ்துருகோயி மஹல்லை மஹுசட்நாக் ரியா கார்டா.

நாடோயிஹோ சான்கிஷி தெஹ்னிகோ (நமுனை கிராமத்திகா, உஸ்லூப் வா சிந்தாக்சிஸி சபோனி ஆங்கில ஆங்கில மொழி): மகோலா, உடுமோர் ки ба плагиат гумонбар мешаваnd. மகோலா டார் ஹொலி ஹொசிர் டார் மஹல்லாய் டிகர் மவ்ரிடி பராசனோ ஹரோர் டோரட். தாஸ்த்னவிஸ் புர்ரா நெஸ்ட்; மெட்டாவொனாட் அன்சுர்கோயி கலிடோ, அஸ் ஹபிலி அன்வான், முவாலிஃபோன், மான்சூபியத்தோ, கலிமாடோயி கலிடோ, டோஸ்டோ, а ҳама ҷадвалҳо ва рақамҳо надошта бошад. கபோனி ஆங்கில பரோய் ரவண்டி பராசி ஹம்சலோன் ஹூப் நெஸ்ட்; ராகம்ஹோ புர்ரா நெஸ்தாண்ட் யோ பரோய் ஹோண்டன் பா கத்ரி கிஃபோயா ராவிஷன் நெஸ்தாண்ட். Иқтибоско нопурра ё хеле кӯҳнаand.

. _ _ மகோலா மியூஷோகிடாஹோரோ டார் பார் மெகிரட், அம்மோ ஒமொசிஷி புரா நெஸ்ட். டார் ஆன் போசியோஃப்தோ நிஸ்பட் பா பாஷே கோர்கோ டார் சாஹ்ரோ முஹோகிமா கார்டா சூதா, டிகர் கோரி முஹம் சதர்ஷ்

உசுல்கோ/மாடலுமோட்டி தஹில் நோகயிஸ் டிடா மேஷாவண்ட்: டாப்சிலோட் பரோய் டாக்ரோரி நாட்டியோடோ நோகிஸ்டோயா Тарҳрезии омӯзиш, அஸ்போப்கோயி இஸ்டிஃபோடசூடா வா டார்டிபி ரியோயாசூடா பாட் ராவிஷன் போஷாட். அம்மா டார் பாஸே மவ்ரிடோ பெக்டர் அஸ்ட், கி மவுலுமோட்டி அஸ் ஹொட் சியோட்ரோ பா பா ஹுஸ்மதி உசுல்கோ வோரிட், குவாட் குவாட் எம். டாஹ்லில் அஸ் சிஹாட்டி ஸ்டாட்டிஸ்ட்டிக் அசோஸ்னோக் நெஸ்ட் வா யோ நார்மஹோய் சோஹாரோ ரியோயா நாமேகுநாட்.

அஸ் ஹட் சியோட் டாப்சிரி நாட்டிஹோ: பாஸே பார்ராஸியோ ஹாய்ட் கார்டன்ட், கி முனோசிபாட்டி டாக்டரஸ் வாட் ஹபுலி தஸ்த்னவிஸ்ரோ ஜியோட் மெகுநாட். தகுர்யோபந்தகோயி எக்திமோலி ஹிஸ்மான் வா ஹைரடஞ்செஸ்ரோ ஹம் டர் மாரிலாய் பெஷாகி ஓமனிசஸ் வாட் ஹொ மய்யன் குனேட். நத்திகஹஹோய் தஹரிபரோ பா தவ்ரி முக்தாசர் தவ்சிஃப் குனேட்.

Маълумоти нофаҳмо/உடனோடபஹஷ்: க்ராஃபிக்கோரோ ஃபேக்மோ ஒசோன் சோசட். பாஸே முஹர்ரிரோன் சுத் பா ஹட்வல்கோ, கிராஃபிக்வோ வா ராகும்கோ நாசர் மெகுநந்த், டோ முயரியன் குணந்த், டிஸ்க் ஆகஸ்ட். கபோன், சோஹ்டர் யோ ராஹம்ஹோ ஹெலே சய்ஃபண்ட், கி சோய்ஸ்டாகி ஆன்ரோ டாக்லில் கார்டன் மூம்கின் நெஸ்ட். பரோய் ஹொண்டன் வ ஆர்சயோபி சிஃபாட்டி கோஹஸ் யாக் சபோனி மொதாரி ஆங்கிலேய டோஷிடா போஷெட்.

ஹுலோசஹோ, கி அஸ் ராயி மவுலுமோட் டஸ்ட்கிரோ நாமேஷவண்ட்: போவாரோ ஹோசில் குனெட், கி ஹுலோசகோடோய் ஷூடோஸ் சுதாந்த் , தாஸ்கிரோ மேஷவண்ட் வா பா புர்சிஷோய் தடிகயிஹோடோ ஹவோப் மெடிகண்ட். போவாரோ ஹொசில் குனேட், கி பா ஷர்கு அல்டர்னாட்டிவோ சாஹம் குசோரெட் வா நா டான்கோ நட்டிகோரோ டாக்ரோடர். ஹுலோசஹோ நபோயட் ஹுஸ்மத்தோய் சியோடி அடாபியோட்ரோ சார்ஃபி நாசர் குணந்த்.

டான்கோ யாக் தாவ்சேய் ஹுர்தி கோஹஸி டிகர், அடபியோட்டி நோடூருஸ்ட்: போவாரோ ஹொசில் குனெட், கி ஹுப்ருட்யுடட் диҳед ва tanко истинодуои марбут ба таҳқиқотro номбар кунед. Бозёftҳо тадрихан уда, சோகரோ பெஷ் பெயர். கோர் பா டாவ்ரி வோஸெஹோல் அஸ்ட், அம்மோ குயிஸ்மி பெஷ்டாரி தடிகோட் பரோயி எஹோட் கார்டனி ஷுமோரி இம்கோன்பௌட் аст.

முவாலிஃப் பெயர்ஹோஹட், கி தஸ்த்னவிஸ்ரோ அஸ் நவ் டிடா பரோயாட், டோ பா பெஷ்னிகோட்கோயி பராசனோ பராசனா முரோதாட் குடோன் ஹொடுகோய் பாரசிகரோன், அஸ் நாவ் டிடா பரோமடனி டஸ்த்னவிசி ஷூமோ ஹமேஷா பா தாஸ்த்னவிசி பெக்டர் பட்ரௌ அகர் முஹர்ரிர் அர்சியோபி தஹடிடி நாசர்ரோ பெஷ்னிஹோட் குனட், இன் மேனோய் ஆன்ரோ டோரட், கி டாஸ்த்னவிஸ், மேட் நிகரோனிஹோய் பராசிஹோ பா டாவ்ரி ஹனோஅட்பஹஷ் ஹல் கார்டா ஷவண்ட்.

Top