மருத்துவ குழந்தை மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்

மருத்துவ குழந்தை மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2572-0775

நோக்கம் மற்றும் நோக்கம்

ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் பீடியாட்ரிக்ஸ்: திறந்த அணுகல் என்பது மருத்துவ ஆராய்ச்சி, நடத்தை மற்றும் கல்விச் சிக்கல்கள், சமூக சுகாதாரப் பிரச்சினைகள் மற்றும் குழந்தை மருத்துவப் பயிற்சிக்கான துணைச் சிறப்பு அல்லது இணைந்த சிறப்புப் பயன்பாடுகளைக் கையாளும் ஒரு நடைமுறை சார்ந்த இதழாகும். குழந்தை மருத்துவ இதழில் உள்ள தலைப்புகளில் பொது குழந்தை மருத்துவம், குழந்தை மருத்துவ துணை சிறப்புகள், இளம்பருவ மருத்துவம், ஒவ்வாமை மற்றும் நோயெதிர்ப்பு, இருதயவியல், தீவிர பராமரிப்பு மருத்துவம், வளர்ச்சி-நடத்தை மருத்துவம், உட்சுரப்பியல், காஸ்ட்ரோஎன்டாலஜி, ஹெமாட்டாலஜி-புற்றுநோய், தொற்று நோய்கள், நியோனாடல்-பெரினாட்டல் மருத்துவம், போன்றவை அடங்கும்.

Top