செல் சிக்னலிங் ஜர்னல்

செல் சிக்னலிங் ஜர்னல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2576-1471

நோக்கம் மற்றும் நோக்கம்

ஜர்னல் ஆஃப் செல் சிக்னலிங், புரோட்டீன் கைனேஸ்கள், லிப்பிட் சிக்னலிங் பாதைகள், சுழற்சி நியூக்ளியோடைடு சிக்னலிங் செயல்முறைகள், NO சிக்னலிங் மற்றும் அயன் சேனல்கள் போன்ற செயல்திறன் அமைப்புகளின் மீதான ஆய்வுகளை உள்ளடக்கியது. இரண்டாவது தூதர்களின் உற்பத்தி, ஒழுங்குமுறை, சீரழிவு மற்றும் செயல்; ஏற்பிகளின் கட்டமைப்பு, ஒழுங்குமுறை, சீரழிவு மற்றும் செயல்; குவானைன் நியூக்ளியோடைடு ஒழுங்குமுறை புரதங்கள்; செல் சிக்னலிங் பொறிமுறைகள் தொடர்பான உயிரி-தகவல் ஆய்வுகள்; சிக்னலிங் அமைப்புகளின் பிரிவுப்படுத்தல்/பகுப்பு; நங்கூரம்/சாரக்கட்டு சமிக்ஞை புரதங்கள்; செல்லுலார் சிக்னலிங் நிகழ்வுகளின் விளைவு சாதாரண மற்றும் நோயியல் நிலைகளில் செல்களின் செயல்பாடு, வளர்ச்சி மற்றும் வேறுபாடு மற்றும் செல்லுலார் ஆன்கோஜென்கள் போன்றவை.

Top