எலும்பியல் & தசை அமைப்பு: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

எலும்பியல் & தசை அமைப்பு: தற்போதைய ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0533

தொகுதி 7, பிரச்சினை 1 (2018)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Predictive Model and Web-based Calculator for the Oxford Hip Score After Total Hip Replacement

Talitha Koo Yen*, Adriano Stofel Bispo, Danilo Lopes Paiva, Lucas GG Tiago de Souza and Eloisio B Lopes Neto

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Hip Arthroscopy: Spatiotemporal Analysis in Three US States and Predictor of Revisit after a Procedure

André Pedrinelli*, Arnaldo José Hernandez, Leandro Ejnisman, Lorenzo Fagotti, Adriano Marques de Almeida and Tiago Lazzaretti Fernandes

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Lateral Malleolus Hook-Plate Fixation in the Treatment of Herscovici Type B Medial Malleolar Fractures: The Clinical Evaluation of an Alternative Fixation Technique

Kai Xiao*, Zhen-hua Fang and Cheng Hao

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top