எலும்பியல் & தசை அமைப்பு: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

எலும்பியல் & தசை அமைப்பு: தற்போதைய ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0533

தொகுதி 6, பிரச்சினை 2 (2017)

வழக்கு அறிக்கை

A Case of Pseudoxanthoma Elasticum with Microvascular Alterations: Possible Explanations and Causes

Max Jonathan Stumpf*, Martin Steinmetz, Dirk Skowasch, Georg Nickenig, Nadjib Schahab and Christian Alexander Schaefer

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

படக் கட்டுரை

Extensor Tendon Injury in the Distal Forearm of Right Hand Owing to Accident

Md. Sahab Uddin*, Abdullah Al Mamun, Md. Tanvir Kabir, Md. Manjurul Islam, Md. Waliullah Wali, Md. Ziaul Islam and Ripa Moutoshi

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Efficacy and Safety of Amtolmetin Guacyl in the Management of Knee Osteoarthritis and Associated Dyspepsia in Routine Clinic Setting: AGATA Study

Nasonov Evgeniy Lvovich, Denisov Lev Nikolaevich ,Tsvetkova Elena Sergeevna , Otteva Elvira Nikolaevna, Dubikov Alekzander Ivanovich , Yakupova Svetlana Petrovna, Ivanova Olga Nikolaevna , Korshunov Nikolay Ivanovich , Vaisberg Alexsandra Rudolfovn , Abishev Rashad Azadovich , Tartinov Anton Vladimirovich , Amit Garg, Suh

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Long Term Effect of Weight Change on Clinical Manifestation of Knee Osteoarthritis among Women Treated with Orlistat

Michael Goldenshluger, Olga Reitblat, Rosa Schneider, Tsahi T Lerman, Gal Barkay and Tatiana Reitblat*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top