எலும்பியல் & தசை அமைப்பு: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

எலும்பியல் & தசை அமைப்பு: தற்போதைய ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0533

தொகுதி 6, பிரச்சினை 1 (2017)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Motor-Sparing Surgical Nerve Blocks for Upper Extremity Surgery: Significantly Less Motor Paralysis Using 15 mL versus 30 mL of Mepivacaine 1.5% for Supraclavicular Block - A Prospective Randomized Double-Blinded Study

Andres Missair, Brian M Osman*, Howard D Palte, Steven Gayer, Juan Gutierrez and Ralf E Gebhard

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Effectiveness of Fascial Manipulation on Pain, Grip Strength, and Functional Performance in Chronic Lateral Epicondylitis Patients

Bhojan Kannabiran*, Rispal Manimegalai and Ramasamy Nagarani

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

V-Shaped Corrective Ulnar Osteotomy in Neglected Monteggia Fracture Dislocation in Children

Riad M Megahed, Ali T Elalfy, Ahmed Mohammed Abdelwahab

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top