எலும்பியல் & தசை அமைப்பு: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

எலும்பியல் & தசை அமைப்பு: தற்போதைய ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0533

தொகுதி 10, பிரச்சினை 5 (2021)

தலையங்கக் குறிப்பு

Genitor’s inclination for Dual-Trained Orthodontist

Sophie Anderson*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

தலையங்கக் குறிப்பு

Orthognathic Operation leads to Facial Changes

Daisy Joseph*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top