மரபணு பொறியியலில் முன்னேற்றங்கள்

மரபணு பொறியியலில் முன்னேற்றங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2169-0111

தொகுதி 4, பிரச்சினை 2 (2015)

ஆசிரியருக்கு கடிதம்

Genetic Engineering and Nanotechnology: When Science-Fiction Meets Reality!

Menaa F*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Variations in Immediate-early Genes Encoding c-Fos, c-Jun and IER5 Transcription Factors are Associated with Ischemic Stroke

Tadevosyan K, Tsakanova G*and Boyajyan A

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Engineering of A Lipase towards Thermostability: Studies on Additive Effect of the two Thermo-Stabilising Mutations at Protein Surface

Rakesh K, Nisha C, Ranvir S, Pushpender KS, Jagdeep K*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Asking the Right Question about the Genetic Basis of Domestication: What is the Source of Genetic Diversity of Domesticated Species?

Glazko V, Zybailov B* and Glazko T

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறுகிய தொடர்பு

The Politics behind Global Food Security

Hefferon KL*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Gene Expression Profiles of Aralkylamine N-Acetyltransferase, B-cell Translocation Gene-2 and Fatty Acid Synthase in Pasture-based Primiparous Holstein-Friesian Dairy Cows Supplemented with Crude Degummed Canola Oil

Malau-Aduli AEO*, Otto JR, Suybeng B, Kashani A, Lane PA, Malau-Aduli BS and Nichols PD

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறுகிய தொடர்பு

Epigenetics Effects of Stress Influence the Genomics, Proteomics, Metabolomics of Addiction and Cancer Pathways

Akoury D*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Towards Genetic Engineering in Cocoyam Food Crop: Challenges and Prospects

Obidiegwu EJ*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறுகிய தொடர்பு

We can Ourselves have an Effect on the Function of our Genes

Portin P*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறுகிய தொடர்பு

Why Nuclear Ribosomal Internal Transcribed Spacer (ITS) has been Selected as the DNA Barcode for Fungi?

Mahmoud AGY* and Zaher EHF

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top