மரபணு பொறியியலில் முன்னேற்றங்கள்

மரபணு பொறியியலில் முன்னேற்றங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2169-0111

தொகுதி 1, பிரச்சினை 1 (2012)

குறுகிய தொடர்பு

Towards a Combined Gene and Cell Therapy for Lung Diseases: The Case of Induced Pluripotent Stem Cells

Massimo Conese

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Fusing Gene Interaction to Improve Disease Discrimination on Classification Analysis

Ji-Gang Zhang, Jian Li, Wenlong Tang and Hong-Wen Deng

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Subtyping of Gliomaby Combining Gene Expression and CNVs Data Based on a Compressive Sensing Approach

Wenlong Tang, Hongbao Cao, Ji-Gang Zhang, Junbo Duan, Dongdong Lin and Yu-Ping Wang

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top