சுற்றுலா மற்றும் விருந்தோம்பல் இதழ்

சுற்றுலா மற்றும் விருந்தோம்பல் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0269

தொகுதி 8, பிரச்சினை 5 (2019)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Contemporary Management Issues and Opportunities for Eco-tourism Development: The Case of Alemsaga Priority State Forest, South Gondar Ethiopia

Dagnachew Nega Daricha, Engdu Gebrewold Weldesenbet, Alubel Workie, Mulugeta Damtie

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Identification and Documentation of Potential Tourism Resources: It’s Management Practice in Focus in Jimma Town and its Vicinity, Southwestern Ethiopia

Abubeker Aman

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Quality Standards in Hospitality Industry: Ionian Region

Nikolaos Varotsis

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Sex Tourism in the Philippines: A Basis for Planning and Policy Making and Amendments

Mark Gabriel Wagan Aguilar*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Integrating ICT-based Applications for Sustainable Tourism Development in Algeria

Boutkhil Guemide, Chellali Benachaiba, Salima Maouche

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top