தைராய்டு கோளாறுகள் மற்றும் சிகிச்சை இதழ்

தைராய்டு கோளாறுகள் மற்றும் சிகிச்சை இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-7948

தொகுதி 3, பிரச்சினை 2 (2014)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Primary Thyroid Tuberculosis, Intraoperative Diagnosis

Hector Prado Calleros, Migue Garcia De La Cruz, Monica Rodriguez Valero and Magdalena Reyes Castro

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Hurthle Cell Lesions- A Retrospective Review of Final Surgical Pathology

Teresa R. Kroeker, Eitan Prisman, Manish D. Shah, Christina MacMillan and Jeremy L. Freeman

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Metastatic Papillary Thyroid Carcinoma in an Autonomous Hyperfunctioning Thyroid Nodule in an Adolescent: Case Report and Literature Review

Simsek E, Binay C, Ilhan H, Ihtiyar E, Demiral M, AkSivrikoz I, Dundar, and Akcar N

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Involvement of Parathyroid Glands by Differentiated Thyroid Cancers and its Influence on Treatment Outcome

Khalid Hussain AL-Qahtani, Mushabbab Al Asiri, Mutahir A. Tunio, Naji J Aljohani, Yasser Bayoumi, and Khalid Riaz

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Thyroid Carcinoma in Children and Adolescents Experience of the French Rhone Alpes Region Thyroid Cancer Registry

Genevieve Sassolas, Zakia Hafdi-Nejjari, Claire Berger and Francoise Borson-Chazot

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

A Rare Pitfall of I-131 Post-Ablative Scan

Mine Sencan Eren, Ozhan Ozdogan and Hatice Durak

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Cervical Lymph Node Dissection in Papillary Thyroid Cancer: Pattern and Predictive Factors of Regional Lymph Node Metastas

Guilherme Souza Silva, Paulo Roberto Savassi Rocha, Jose Maria Porcaro Salles, Gustavo Meyer Moraes and Alexandre Andrade Sousa

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

High Negative Predictive Value (NPV) Of Undetectable TSH Stimulated Tg For Disease Recurrence In Both Low And High Risk Differentiated Thyroid Cancer

 SGA de Meer, MR Vriens1, GD Valk, IHM Borel Rinkes and B de Keizer

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Ultrasound Guidance Improves The Diagnostic Yield And Accuracy Of Fine Needle Aspiration Biopsy Of Thyroid Nodules In Detecting Malignancy

Celeste Ong-Ramos

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top