உளவியல் & உளவியல் சிகிச்சை இதழ்

உளவியல் & உளவியல் சிகிச்சை இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0487

தொகுதி 7, பிரச்சினை 3 (2017)

கட்டுரையை பரிசீலி

A Concept of Clinical Care for Refugees on a General Psychiatric Ward

Bernd Hanewald, Oliver Vogelbusch, Heathcote Astrid, Frank Stapf-Teichmann, Buelent Yazgan, Michael Knipper, Bernd Gallhofer and Markus Stingl

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Case Study of Panic Attacks

Muhammad Zafar Iqbal and Saleha Bibi

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Psychological Intimidation at Workplace (Mobbing)

Serpil Demirag and Suleyman Ciftci

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Effects of Group Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Depression and Role Impairment in a Comorbid Psychiatric Population

Munira Mohamed, Alexa Fine, Kathryn Fotinos, Andrew Welch, Kate Kitchen, Marci Rose, David Hallett, Michele Davis, Constantina Tsirgielis, Christina D’Ambrosio, Leena Anand, Melissa Furtado and Martin A Katzman

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வர்ணனை

'Beatlemania' and Mass Hysteria - Still a Much Neglected Research Phenomenon

Antony JW Taylor

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Surprise of Complexity and Complexity of Surprise: What Happened to Predictability? Limits and New Possibilities of Complexity for Physical, Psychological and Social Sciences

Rosalia Condorelli

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Attrition and Outcome in Group Psychotherapy among Traumatized and Non-Traumatized Inpatients

Matthias Vogel, Tanja Braungardt, Sarah Kaul and Wolfgang Schneider

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Cognitive Impairments in Children with Systemic Lupus and Neuropsychiatric Lupus

Estrella Godinez-Villanueva, Guillermina Yañez and Elizabeth Hernández-Echeagaray

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Prevalence of Smart Phone Users at Risk for Developing Cell Phone Vision Syndrome among College Students

Aswitha Priya Sadagopan, Rajajeyakumar Manivel, Anushuya Marimuthu, Hariesh Nagaraj, Krithikka Ratnam, Taherakumar, Lakshmi Selvarajan and Genickson Jeyaraj

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top