உளவியல் & உளவியல் சிகிச்சை இதழ்

உளவியல் & உளவியல் சிகிச்சை இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0487

தொகுதி 11, பிரச்சினை 5 (2021)

கட்டுரையை பரிசீலி

Depression, Diagnostic Criteria, Explanatory Theories and Current Treatment Efficacy Compared

Minotta-Valencia Lina, Carlos Minotta Valencia

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Cognitive Behavioral Therapy: General Aspects and its Particular Technique

Minotta-Valencia Lina, Carlos Minotta Valencia

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Effect of Forgiveness on Marital Quality in Kenya: A Case of the Catholic Archdiocese of Nairobi, Kenya

Kamomoe Peter Kamau, Stephen Mbugua, Peter Gichure, Elijah Macharia

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Explain the Causal Relationships between Family Risk Factors and Attitudes toward Substance use and the Mediating Role of Social Problem Solving

Monireh Parsian, Somayeh Kamali Eagli

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Attention-deficit and Disruptive Behavior Disorders. A Philosophical and Psychoanalytic Reflection

Wilfried Ver Eecke

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top