உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான சர்வதேச இதழ்

உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான சர்வதேச இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9096

தொகுதி 8, பிரச்சினை 7 (2020)

வழக்கு அறிக்கை

Efficacy of Stubbies in Initial Phase of Rehabilitation for A Woman with Bilateral Transfemoral Amputation-A Case Study

Tapas Priyaranjan Behera*, Smita Jayavant, Abhishek Biswas

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Abdominal Strap and Perineum Care after Delivery in Beninese Traditions

Etienne H. Alagnide, Salif Gandema, Didier D. Niama Natta, Yollande Djivoh, Viridiane Bankole, Toussaint G. Kpadonou

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Incidence of Shoulder Impingement Syndrome Among Patients with Carpal Tunnel Syndrome: Epidemiological Study

Naglaa Hussein1*, Thochycovny Desmarets2, Richard Vilchez2

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Evaluation of Shoulder Pain, Depression and Sleep Quality in Hemiplejic Patients

Seide Karasel*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top