உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான சர்வதேச இதழ்

உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான சர்வதேச இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9096

தொகுதி 5, பிரச்சினை 5 (2017)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Factors Affecting Functional Outcomes among Trauma Patients Admitted to an Acute Inpatient Rehabilitation Unit

Anup H. Patel, Edward Coffield, Trishla R. Kanthala, Arpit A. Patel, Jamal Khan and Lyn Weiss

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Development of an ICF Core Set Based Instrument for Individuals with Non-traumatic Spinal Cord Injury

Juliana Nogueira Coelho, Camila de Almeida, Patricia Carla Vianna, Vitor Faeda Dalto, Fabiana Faleiros Santana Castro, Soraia Assad Nasbine Rabeh and Marcelo Riberto

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

The Importance of Rehabilitation of Varicella Zoster Virus Neuropathy with Dysphagia: A Case Report and Literature Review

Takako Nagai, Ikuno Ito, Chika Nishizaka and Naoko Shindo

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Protein Supplementation of a High-Carbohydrate Diet during Resistance Training Enhances Muscle Mass and Function by Increasing Essential Amino Acids

Yun-A Shin, Kyoung-Young Lee and Sang-Min Hong

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Physiologic Remote Ischemic Training Offers a Cardioprotective Effect against Myocardial Infarction in a Time-Dependent Manner

Jun Ni, Qingyun Peng, Chengyao Mei, Minhui Jiang, Xiao Lu, Jianan Li and Jianhua Zhu

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

A Five-day Orthostatic Training Program Improves Cardiovascular Response in Intensive Care Patients

Aline Cristina Tavares, Joaquim Vega, Guilherme Veiga Guimaraes and Christina May Moran de Brito

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

The Use of Musculoskeletal Ultrasound in the Management of a Case of Massive Prepatellar Hemorrhagic Bursitis

Todd P Stitik, Jenoj Gnana, Vivan P Shah, Patrick J Bachoura, Nourma Sajid and Cornelia B Wenokor

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Long Term Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Improve Task Performance in a Patient with Multiple System Atrophy

Wang Hana, Zhao Yan-ping, Wu Shuanga, Feng Feng and Cui Li-yinga

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Knee Biomechanics during Side-Step Cutting and Performance on Return to Sport Tests: Retrospective Analysis Following Anterior Cruciate Ligament Re- Injury

Pollard CD, Stearns-Reider KM, Mia Katzel and Landel RF

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Motion Sensors to Assess and Monitor Medical and Surgical Management of Parkinson’s Disease

Bryan Lieber BA, Blake Taylor BA, Geoff Appelboom, Guy McKhann and E. Sander Connolly

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top