உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான சர்வதேச இதழ்

உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான சர்வதேச இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9096

தொகுதி 5, பிரச்சினை 4 (2017)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Recovering and Worsening at Design Fluency in 22 Neurosurgical Patients: Preimmediately Post-surgery and Follow-up Testing

Barbara Tomasino, Dario Marin, Eleonora Madotto, Franco Fabbro and Miran Skrap

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Investigating the Reliability and Validity of a Newly Developed Intimate Partner Violence Screening Tool for use in Physical Therapy Practice

Lori Maria Walton, Bassima Schbley, Faith Muvuti, Sarah Milliner and Najah Zaaeed

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Relationship between Executive Function and Dual Task Physical Performance among Older Adults-A Cross Sectional Study

Hardik Sunil kumar Parikh and Chaitali Shah

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கருத்துக் கட்டுரை

Role of Spider Cage in Motor Control in Cerebral Palsy

Farjad Afzal, Gulraiz, Qurratulain and Sidra Manzoor

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Effect of Two Different Rehabilitation Training with a Robotic Gait System in Body Weight Support and a Proprioceptive Sensory-motor Exercises on Unstable Platforms in Rehabilitation of Gait and Balance Impairment and Fatigue in Multiple Sclerosis

Saggini R, Ancona E, Supplizi M, Barassi, Carmignano SM and Bellomo RG

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Feasibility and Effectiveness of Virtual Reality Training on Balance and Gait Recovery Early after Stroke: A Pilot Study

Ilona JM de Rooij, Ingrid GL van de Port and Jan-Willem G Meijer

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Efficacy of Transcranial Direct Current Stimulation as Support for Neurorehabilitation Therapy: A Meta-analysis of Available Studies

Banchetti PA and Marini C

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Do Electrodiagnostic Variables Correlate with Functional Outcomes in Carpal Tunnel Syndrome?

Donald Kasitinon, Thiru M. Annaswamy, Alexandru Anastase, Tong Zhu, Hai-Yan Li and Samuel M. Bierner

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

The 2- and 6-Minute Walk Tests in Neuromuscular Diseases: Effect of Heart Rate Correction on the Learning Effect

Kirsten Lykke Knak, Linda Kahr Andersen, Nanna Witting and John Vissing

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறுகிய தொடர்பு

Methods for Improving the Predictive Accuracy Using Multiple Linear Regression Analysis to Predict the Improvement Degree of Functional Independence Measure for Stroke Patients

Makoto Tokunaga, Yoichiro Hashimoto, Susumu Watanabe, Ryoji Nakanishi, Hiroaki Yamanaga, Koichiro Yonemitsu and Hiroyuki Yonemitsu

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Attempt to Raise the Predictive Accuracy in Binary Logistic Regression Analysis

Makoto Tokunaga, Koichiro Yonemitsu and Hiroyuki Yonemitsu

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Determining Complete Functional Independence in Patients with a Traumatic Cervical Spinal Cord Injury: Proposal of a Two-Level Scale Based on the Spinal Cord Independence Measure

Andreane Richard-Denis, Cynthia Thompson and Jean-Marc Mac-Thiong

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Hemiparetic Stroke Rehabilitation Using Avatar and Electrical Stimulation Based on Non-invasive Brain Computer Interface

Woosang Cho, Alexander Heilinger, Ren Xu, Manuela Zehetner, Stefan Schobesberger, Nensi Murovec, Rupert Ortner and Christoph Guger

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top