உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான சர்வதேச இதழ்

உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான சர்வதேச இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9096

தொகுதி 3, பிரச்சினை 6 (2015)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Relationship between Workload and Fatigue among Mexican Assembly Operators

Juan Luis Hernandez Arellano, Juan Alberto Castillo Martinez, J Nieves Serratos Perez and Jorge Luis Garcia Alcaraz

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Treatment of Attention Deficit in a Patient with Intractable Daily Seizures: A Case Report

Moody EL and Ivanhoe CB

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Optimum Stimulation Frequency of High-Frequency Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation for Upper-Limb Function in Healthy Subjects

Motoyuki Watanabe, Toshiki Matsunaga, Yoshihiko Okudera, Mineyoshi Sato, Kazutoshi Hatakeyama, Satoaki Chida, Yusuke Takahashi and Yoichi Shimada

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Rehabilitation Needs Assessment in Persons Following Spinal Cord Injury in Disaster Settings: Lessons Learnt in 2015 Nepal Earthquakes

Fary Khan, Bhasker Amatya, Raju Dhakal, Geoff Abbott, Mark Graf, Santos Ramirez, Kathryn Lowenthal and Mary P Galea

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Can the Inspiration Deep Influence on the Respiratory Variables and Thoracic-Abdominal Asynchrony in Patients with Copd?

Fernanda Dultra Dias, Desidério Cano Porras, Daysi da Cruz Tobelem, Renata P Basso Vanelli, Roberto Stirbulov and Dirceu Costa

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Dose-Associated Changes in Gait Parameters in Response to Exercise Programs after Total Knee Arthroplasty: Secondary Analysis of Two Randomized Studies

Sara R Piva, Shawn Farrokhi, Gustavo Almeida, Kelley Fitzgerald G, Timothy J Levison and Anthony M DiGioia

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Perceptions Regarding Medical Management of Clubfoot in Kenya

Naomi wanjiru kingau, Rhoda Anthea, Nondwe Mlenzana and Samuel Kabara Kingau

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top