உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான சர்வதேச இதழ்

உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான சர்வதேச இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9096

தொகுதி 2, பிரச்சினை 5 (2014)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Retinal and Balance Changes Based on Concussion History: A Study of Division 1 Football Players

Ben Bixenmann, Kathryn Bigsby, Kimberly A. Hasselfeld, Jane Khoury, Robert E. Mangine, Gail J. Pyne-Geithman and Joseph F. Clark

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Scar Removal, Cell Transplantation, and Locomotor Training- Strategies to Improve Tissue Repair and Functional Recovery in Rat with Chronic Spinal Cord Injury

Shu-xin Zhang, Fengfa Huang, Mary Gates and Eric G. Holmberg

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Reduction in Cortical Activation in the Sensorimotor Cortex during Motor Skill Learning of a Pursuit Rotor Task: A Functional Near-Infrared Spectroscopy Study

Daisuke Hirano, Yuki Seki, Fubiao Huang and Takamichi Taniguchi

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Whole Body Gait Function during Stair Ascending and Level Walking in Patients Following Total Knee Arthroplasty

Verena Fenner, Henrik Behrend and Markus S Kuster

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Neuroprosthetics for SCI Bladder Management: The Argument for Direct Bladder Stimulation

James S. Walter, John Wheeler, Larissa Bresler, Scott Sayers and R. Sanjay Singh

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Neuropathic Pain in Patients with Spinal Cord Injury

Sevgi Ikbali Afsar, Sacide Nur Saracgil Cosar, Oya Umit Yemisci and Nuri Cetin

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Modified Decancellation Posterior Closing-Wedge Osteotomy for Correction of Traumatic Thoracolumbar Kyphotic Deformity: A Cadaveric and Preliminary Clinical Study

Zhang Jian-zheng, Liu Zhi, Han Li, Ren Ji-Xin and Sun Tian-Sheng

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

A Clinical Perspective on the Need for Psychosocial Care Guidelines in Spinal Cord Injury Rehabilitation

James Middleton, Kathryn Nicholson Perry and Ashley Craig

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Expectations, Worries and Wishes: The Challenges of Returning to Home after Initial Hospital Rehabilitation for Traumatic Spinal Cord Injury

Bodil Bjoernshave Noe, Merete Bjerrum and Sanne Angel

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Case-Controlled, Cross-Sectional Evidence that Spinal Cord Injury Associated with Sympathetic Decentralisation may Alter Osteocalcin Signalling

Lynnette M Jones, Michael Legge and Lee Stoner

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Family Members’ Perspectives on Patient Participation in Spinal Cord Injury Rehabilitation

Jeanette Lindberg, Margareta Kreuter, Lars-Olof Persson and Charles Taft

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

A Prospective Study of the Change in Quality of Life in Adults with a Newly Acquired Spinal Cord Injury

Rebecca Guest, Nicholson Perry K, Yvonne Tran, James Middleton and Ashley Craig

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Aerobic Exercise Enabled with Rehabilitation Technology Improves Mobility and Balance of Patients with Parkinson’s Disease: A Quality Assurance Report

Byl N, Byl NN, Kretschmer J, Irina F, Molli B and Maurice G

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Changes in Balance after Rehabilitation Program in Patients with COPD and in Healthy Subjects

Wajdi Mkacher, Zouhair Tabka, Marwa Makki and Yassine Trabelsi

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top