உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான சர்வதேச இதழ்

உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான சர்வதேச இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9096

தொகுதி 11, பிரச்சினை 4 (2023)

வழக்கு அறிக்கை

Functional Recovery and Rehabilitation after Popliteal Sarcoma Excision in a Young Woman

Ermes Vedovi

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Assessment and Predictive Factors of Sleep Disturbances among Mothers of Children with Cerebral Palsy

Marwa Ghanmi* , Sahbi Mtawaa, Nedra Elfeni, Asma Bouraoui, Walid Ouanes, Soni Jemni

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Physical Therapy Interventions in Schizophrenia Compared to Normal Sedentary Adults: Different Effects of Aerobic and Functional Programs over Posture and Flexibility-Controlled Trial

Viviane Batista Cristiano*, Michele Fonseca Szortyka, Paulo Belmonte-De-Abreu

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Challenges in the Classification and Understanding of Mild Traumatic Brain Injury

Craig H Lichtblau*, Scott Raffa, Kaveh Assadi, Christopher Warburton, Gabrielle Meli, Allyson Gorman

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Exploring the Effect of Vitamins B1, B6 and B12 on Neurite Regeneration using a 3d Co-Culture Model of Neurodegeneration

Poppy O Smith, Ryan P Trueman, Rebecca Powell, Holly Gregory, James B Phillips, Patrizia Bohnhorst, Melissa LD Rayner*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top