உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான சர்வதேச இதழ்

உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான சர்வதேச இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9096

சுருக்கம்

Challenges in the Classification and Understanding of Mild Traumatic Brain Injury

Craig H Lichtblau*, Scott Raffa, Kaveh Assadi, Christopher Warburton, Gabrielle Meli, Allyson Gorman

There are several definitions for mTBI, which complicates diagnosis as well as our understanding of prognosis and optimal treatment. Here, we provide a comprehensive review of distinct perspectives on mTBI as well as a simplified overview of how these perspectives vary. This information should arm physicians with the pertinent information to effectively evaluate mTBI patients with multiple definitions for mTBI in mind.

Top