தாவர உயிர்வேதியியல் & உடலியல் இதழ்

தாவர உயிர்வேதியியல் & உடலியல் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9029

தொகுதி 5, பிரச்சினை 3 (2017)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Estimation of Asiaticoside by Using RP-HPLC and FAME Analysis of Medicinally Important Plant Centella asiatica

Arpita Roy, Koyel Kundu, Gaurav Saxena and Navneeta Bharadvaja

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Assessment of Trace Elements in Bissap (Hibiscus sabdariffa) Sold in the City of Abidjan in Côte d’Ivoire

M’boh Gervais Melaine, N’guessan Ismaël Gbabia Zié, Ackah Jacques Auguste Alfred Bognan, Konan Kouassi Martin and Djaman Allico Joseph

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறுகிய தொடர்பு

Triptychon (TRY) Protein Accumulation in the Roots of Mutant Auxinresistant 1 (axr1) Arabidopsis thaliana

Rumi Tominaga-Wada and Takuji Wada

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Molecular Characterization of Barley Methionine γ-Lyase and Gene Expression by Abiotic Stress and Aspartate Family Amino Acids

Manabu Sugimoto, Hidehiko Tanaka and Nobutada Murakami

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Regeneration Enhancement in Tissue Culture of Indica Rice’s through Partial Desiccation and Chemical Supplements

Sai Krishna Repalli*, Chaitanya Kumar Geda, Pradhan NSN and Rao GJN

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Phylogenetic Proximity among Twenty Accessions of Dendrocalamus strictus Unfolded by Protein Profiling and Culm Sheath Descriptors

Saira Malik*, Sas Biswas, Subhash Nautiyal and Dhiraj Kumar

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

In Silico Identification of Potentially Functional Conserved Motifs in Two Components of the 5’ to 3’ mRNA Decay Pathway of Plants

Luis David Maldonado-Bonilla

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Potential Role of Fungal Endophytes in Biological Nitrification Inhibition in Brachiaria Grass Species

Juan Andrés Cardoso, Kennedy Odokonyero, Idupulapati Madhusudana Rao, Juan de la Cruz Jimenéz and Tina Botwright Acuña

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top