தாவர உயிர்வேதியியல் & உடலியல் இதழ்

தாவர உயிர்வேதியியல் & உடலியல் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9029

தொகுதி 2, பிரச்சினை 2 (2014)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Increasing Circulating Testosterone: Impact of Herbal Dietary Supplements

Trint A Gunnels and Richard J Bloomer

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Physiological Characteristics, Expression of Oxidosqualene Cyclase Genes and Accumulation of Triterpenoids in White Birch (Betula platyphylla suk) Saplings by Sa and Meja Treatment

Jing YIN, Tian LIANG, Meng-Yan ZHANG, Chun-Xiao LI, Jia-Lei XIAO and Ya-Guang ZHAN

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Fine Scale Genetic Mapping of the TT9 Locus of Arabidopsis thaliana

Hood MI, Winkel BSJ and Pelletier MK

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

28-Homobrassinolide-Induced Exaggerated Growth, Biochemical Molecular Aspects of Brassica Juncea L. RLM-619 Seedlings under High Temperature Stress

Sandeep Kumar, Geetika Sirhindi and Renu Bhardwaj

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Potassium Fertilization - An Effective Mitigator of Unused Nitrogen in Forage Sorghum

Khanum Al Akbari WM and Shahid Umar

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

தலையங்கம்

Decrease of Auxin Binding Protein 1 Gene Expression Alters Shoot Development in Ramie

Xuewen Zhang, Lihua Huang, Yan Zhao, Chao Hu, Qingquan Guo and Jianrong Chen

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top