ஜியோலஜி & ஜியோபிசிக்ஸ் ஜர்னல்

ஜியோலஜி & ஜியோபிசிக்ஸ் ஜர்னல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2381-8719

தொகுதி 7, பிரச்சினை 1 (2018)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Application of Geophysics in Post Foundation Study: A Case Study of the Faculty of Social Science Building, Phase I, Federal University, Oye-Ekiti, Southwestern, Nigeria

Aroyehun M Tope and Akintorinwa O James*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Geotechnical Index Properties of Soils in Abua and Environs: A Case Study of Obedum-Anyu-Emelago Road

Ekpelu KM*, Soronnadi Ononiwu GC and Didei IS

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Geology and Structure Analysis of Palanpur-Danta Area, North Gujarat Using Remote Sensing and GIS

Abiad Musa* and Shah RD

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Use of Well Logs for Petrophysical Evaluation of Abu Madi Reservoir in Abu Madi-ElQara-Nidoco Area, Northern Nile Delta, Egypt

Ghoneimi A, Ibrahim Sh A, El-Kenawy A and Farrag Kh

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Application of Well Logging Techniques for Identification of Coal Seams: A Case Study of Auranga Coalfield, Latehar District, Jharkhand State, India

Srinaiah J, Raju D, Udayalaxmi G and Ramadass G

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறுகிய தொடர்பு

The Experimental Research Results of the Effect of Rock Deformation on Its Physical Properties

Piriyev Rahman

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

U-Pb Detrital Zircon Geochronology of Late Triassic to Early Jurassic Sandstones in the Northwestern Junggar Basin and its Implications

Xinchuan Lu1, Xiangyang Xie, Shuncun Zhang, Arthur B Busbey, Shengyin Zhang, Shekuan Du, Guoqiang Sun and Jian Shi

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Geophysical Signature Location in the South-West of Chad: Structural Implications

Diponbe Benoit, Nouayou Robert, Kenfack Jean Victor and Momo Tonfack Christian

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Three Dimensional Modelling of Kharga Reservoir Water, New Valley-Egypt, Using Magnetotelluric Data

Mekkawi Mahmoud, Arafa-Hamed Tarek, Amatykul Puwis, Atya Magdy and Ogawa Yasuo

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top