மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்

மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0870

தொகுதி 8, பிரச்சினை 1 (2018)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Assessing Clinical Trial Technology: Evaluating the TIME Study

David A. Rorie, Thomas M. MacDonald, Amy Rogers and Robert W.V. Flynn

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Virtual Surgical Simulation of Plate Setback for Reconstruction in an Edentulous Patient Following Segmental Mandibulectomy

Hitoshi Miyashita, Naoko Sato, Takashi Kochi, Naoyuki Takagi and Tetsu Takahashi

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Acquired Labial Synechiae Secondary to Stevens-Johnson Syndrome

Siham Mansouri, Sara Mai, Karima Senouci, Badr Hassam and Meriem Meziane

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Phase I Clinical Trial with a Novel Altered Peptide Ligand Derived from Human Heat-Shock Protein 60 for Treatment of Rheumatoid Arthritis: Safety, Pharmacokinetics and Preliminary Therapeutic Effects

Dinorah Prada, Jorge Gómez, Norailys Lorenzo, Oreste Corrales, Ana López, Evelio González, Ania Cabrales, Yusimy Reyes, Yuliet Bermudez, Yisel Avila, Lina Pérez, Claudio Molinero, Osmel Martinez, Leonardo Oramas, Yaysel Miñoso, Yassel Ramos, Hilda Garay, Ever Pérez, Matilde López, Osvaldo Reyes2, Yolan

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top