மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்

மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0870

தொகுதி 7, பிரச்சினை 5 (2017)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Cardiac Function Affection in Infants with Neonatal Sepsis

Ali K Alzahrani

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Effectiveness of Moxibustion Combined with Conventional Treatment for Moderate-Severe Persistent Allergic Rhinitis: Protocol for a Randomized, Controlled Trial

Sheng Chen, Sheng-Nan Guo, Xue-Si Hou, Zhi-Hong Wen, Yi-Fan Jia, Shu-Han Qu, Wei-Mei Zeng, Yi Xiao, Federico Marmori, Dong-Mei Li and Ji- Ping Zhao

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Improved Health-Related Quality of Life after Knee Arthroplasty Following an Outpatient Surgery Pathway: an Observational Comparative Case Study

Martijn G. M. Schotanus, Yoeri F. L. Bemelmans and Nanne P. Kort

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

A Combined and Intensive Exercise Model Improves Physical Capacity in Cardiac Patients

Ole Sveen, Arne Skaug, Trine Eker Christoffersen, Jørgen Jensen and Knut-Egil Hanssen

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

நெறிமுறை

Nivolumab Maintenance as Monotherapy after Carboplatin Plus Nab- Paclitaxel for First-Line Treatment of Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer: Study Protocol for Feasibility

Masao Ichiki, Ken Masuda, Chiyo Yano, Yusuke Okayama, Hanako Oda, Yohei Imamura, Hiroaki Takeoka and Tomoaki Hoshino

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Diffuse Juvenile Xanthogranuloma: A Case Report

H. Zaouri, N. Elmakrini, N. Ismaili, L. Benzekri, K. Senouci and B. Hassam

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top