மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்

மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0870

தொகுதி 7, பிரச்சினை 2 (2017)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Pre-Senile Cataract in Diabetic Patients: Prevalence and Early Diagnosis

Patrícia Ioschpe Gus, Samira Zelanis, Diane Marinho, Ana Laura Kunzler, Felipe Nicola, Heitor Folle and Helena Pakter

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Early Treadmill ECG Stress Testing After Percutaneous Coronary Intervention Following Hemostasis with the Angioseal™ Vascular Closure Device: A Prospective Single-Center Cohort Study

Marco Albanese, Gregor Stappert, Konstantin Chondros and Wolfgang Schoels

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Bullous Erythrodermic Mycosis Fungoides: A Case Report

Naciri Ilhame, Ebongo Christelle, Askour Majda, Rimani Mouna, Meziane Mariam, Senouci Karima and Hassam Badredine

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Erythroderma Due to the Association of Pegylated Interferon Alpha-2a and Ribavirin

Askour Majda, Bounniyt Hafsae, Jaiteh Lamin, Badrane Narjis, Senouci Karima and Hassam Badredine

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

நெறிமுறை

The ANQueSt (Asian Nurse Quality of life Study) to Compare Quality of Life and Identify Related Variables: Study Protocol for a Cross-Sectional Design

Sachiko Makabe, Yanika Kowitlawakul, Mohd Said Nurumal, Junko Takagai, Orn-Anong Wichaikhum, Neyzang Wangmo, Yap Suk Foon, Wipada Kunaviktikul, Junko Komatsu, Hideko Shirakawa, Yutaka Kimura and Yoshihiro Asanuma

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

நெறிமுறை

Preparation with Mechanical Bowel Cleansing or/and Oral Antibiotics or Nothing for Elective Colorectal Surgery: Two-Two-Arm Multicentre Randomised Controlled Studies (MECCLANT –C and –R Trials)

Evaghelos Xynos, Nikolaos Gouvas, Christos Agalianos, Ioannis Balogiannis, Manoussos Christodoulakis, Dimitrios Korkolis, Dimitrios Manatakis, Dimitrios Lytras, Ioannis Papakonstantinou, Costas Stamou, Ioannis Triantaphyllidis, Georgios Tzovaras and Georgios Zacharioudakis

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top