மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்

மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0870

தொகுதி 5, பிரச்சினை 5 (2015)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Proof-of-Principle, Open-Label Prospective Cohort Trial of a Novel Nutraceutical for the Prevention of Refractory Migraine

Frank Comhaire and Jacques De Reuck

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

The MRI Features in Patients with Rheumatoid Arthritis Treated with Tocilizumab, in Clinical Remission or Low Disease Activity State

Bensaoud Nada, Samira Rostom, Rachid Bahiri and Najia Hajjaj-Hassouni

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

நெறிமுறை கட்டுரை

Hip Hop Stroke: Study Protocol for a Randomized Controlled Trial to Address Stroke Literacy

Olajide Williams, Ellyn Leighton-Herrmann, Alexandra DeSorbo, Mindy Hecht, Monique Hedmann, Saima Huq, William Gerin, Vernon Chinchilli, Gbenga Ogedegbe and James Noble

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறுகிய தொடர்பு

Phasing Out Voluntary Donation in Clinical Trials: The Ethics of Mandating Biospecimen Collection

Vasiliki Rahimzadeh

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

நெறிமுறை கட்டுரை

Improving Post-Hospitalization Transition Outcomes through Accessible Health Information Technology and Caregiver Support: Protocol for a Randomized Controlled Trial

John D Piette, Dana Striplin, Nicolle Marinec, Jenny Chen, Lynn A Gregory, Denise L Sumerlin, Angela M DeSantis, Carolyn Gibson, Ingrid Crause, Marylena Rouse and James E Aikens

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Multiple Skin Ulcerations Revealing a Paraneoplasic Dermatomyositis

El Moussaoui N, Abdou A, Znati K, Ismaili N, Benzekri L, Hassam B and Senouci K

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top