மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்

மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0870

தொகுதி 4, பிரச்சினை 6 (2014)

தலையங்க கருத்து

Randomized Controlled Trial of Short Course Intravenous Therapy for Cellulitis and Erysipelas of the Lower Limb (Switch): Study Protocol and Pilot Trial Results

Deborah N Friedman, Pollard James, Huffam Sarah, Walton Aaron L, O’Brien Daniel P, Cowan Raquel U, Lim Karen, Lane Stephen E, Sarah Alana J, Chambers Jo, Gay Caroline L, Simpson Paul E, Hughes Andrew J and Athan Eugene

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

தலையங்க கருத்து

Methods for an International Randomized Clinical Trial to Investigate the Effect of Gsk249320 on Motor Cortex Neurophysiology using Transcranial Magnetic Stimulation in Survivors of Stroke

Matt P. Malcolm, Lori Enney and Steven C Cramer

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Viscosupplementation with Hyaluronic Acid or Polynucleotides: Results and Hypothesis for Condro-synchronization

Saggini R, Di Stefano A, Capogrosso F, Carniel R, Haidar Hassan K and Bellomo RG

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

தலையங்க கருத்து

Prevention of Relapse and Recurrence of Bipolar Type I Depression: A Study Protocol for a Multi-site Randomized, Double-blind, Placebo-substitution Trial

Jay D Amsterdam, John Zajecka, Irene Soeller, Michael Topel, Corey Goldstein and Robert J DeRubeis

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Complex Rehabilitation Project in Leigh Syndrome

Raoul Saggini, Scarcello L, Carmignano SM, Khodor H, Visciano C, Giuliani L and Bellomo RG

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

தலையங்க கருத்து

Increasing the Intensity of Rehabilitation to Improve Activity after Stroke: Systematic Review Protocol

Emma J Schneider, Natasha A Lannin and Louise Ada

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

தலையங்க கருத்து

Randomized Controlled Trial of mHealth Telemonitoring with Enhanced Caregiver Support for Diabetes Self-management

John D Piette, Ananda Sen and James E Aikens

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

தலையங்க கருத்து

Survival Rate of Breast Cancer Patients who Participated in Clinicals Trials Versus those who did not

Filion M, Provencher L, Doyle C, Brisson J, Blanchette C, Duchesne T and Lemieux J

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

தலையங்க கருத்து

Interventions to Enhance Adherence to Guideline Recommendations in Secondary and Tertiary Prevention of Heart Failure: A Systematic Review

Susanne Unverzagt, Andreas Klement, Gabriele Meyer and Roland Prondzinsky

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top