மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்

மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0870

தொகுதி 3, பிரச்சினை 6 (2013)

நெறிமுறைகள்

Ketogenic Diet in Advanced Cancer: A Pilot Feasibility and Safety Trial in the Veterans Affairs Cancer Patient Population

Jocelyn Tan-Shalaby and Thomas Seyfried

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Patient-Experienced Quality in Five Emergency Departments in Denmark: A Multi-Centre Cross-Sectional Questionnaire Survey

Birgitte Nørgaard, Jette Matzen, Heidi Reinhardt De Groot, Birthe Nielsen and Mette Mollerup

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

தலையங்க கருத்து

Rationale and Study Design of Provent-An International Multicenter Observational Study on Practice of Ventilation in Critically Ill Patients without ARDS

Ary Serpa Neto, Carmen SV Barbas, Antonio Artigas-Raventós, Jaume Canet, Rogier M Determann, Barry Dixon, Greet Hermans, Samir Jaber, Ignacio Martin-Loeches, Christian Putensen, Roger Smith, Paolo Severgnini, Markus W Hollmann, Gary H Mills, Marcos F Vidal Melo, Tanja A Treschan, Hermann Wrigge, Jan M Binnekade, Sabrine NT Hemmes, Marcelo Gama de

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top