மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்

மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0870

தொகுதி 2, பிரச்சினை 2 (2012)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Reasons for Staying as a Participant in the Environmental Determinants of Diabetes in the Young (TEDDY) Longitudinal Study

Barbro Lernmark, Kristian Lynch, Lori Ballard, Judith Baxter, Roswith Roth, Tuula Simell and Suzanne Bennett Johnson

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Orchidoma in the Elderly

Farid S Haddad

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Immunogenicity and Safety of an MF59®-Adjuvanted and a Non-Adjuvanted Inactivated Subunit Influenza Vaccine in Adults Affected by Chronic Diseases

Vincenzo Baldo, Tatjana Baldovin, Gabriele Angiolelli, Pantaleo Nacci, Michele Pellegrini, Derek O’Hagan, Nicola Groth and Family Medicine Group of Pianiga

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Concurrent Validity of Occiput-Wall Distance to Measure Kyphosis in Communities

Sawitree Wongsa, Pipatana Amatachaya, Jeamjit Saengsuwan and Sugalya Amatachaya

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Renal Metastases of Pancreatic Medullary Carcinoma: A Case Report

A. Krvavica, M. Ulamec, L. Pažanin and H. Čupić

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Clinical Trials in Cancer and Pharmacogenomics: A Critical Evaluation

I.C. Baianu

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Studying the Effectiveness of Triple Therapy with Scopolamine, Ondansetron and Dexamethasone for Prevention of Post Operative Nausea and Vomiting in High Risk Patients Undergoing Neurological Surgery and General Anesthesia

Maria A. Antor, Erika G. Puente, Juan G. Portillo, Alberto A. Uribe and Sergio D. Bergese

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Studying the Effectiveness of Triple Therapy with Palonosetron, Dexamethasone and Promethazine for Prevention of Post Operative Nausea and Vomiting in High Risk Patients Undergoing Neurological Surgery and General Anesthesia

Sergio D. Bergese, Natali Erminy, Maria A. Antor, Alberto A. Uribe and Erika G. Puente

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top