மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்

மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0870

தொகுதி 12, பிரச்சினை 5 (2022)

ஆராய்ச்சி

A deep learning model for detection of leukocytes under various interference factors

Meiyu Li, Lei Li, Shuang Song, Peng Ge, Hanshan Zhang, Lu Lu, Xiaoxiang Liu, Fang Zheng, Cong Lin, Shijie Zhang, Xuguo Sun

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆராய்ச்சி

The Outcome of Nationwide Community Outreach Service for Child and Adolescent with Mental Disabilities and Psychiatric Disorders in Taiwan: A 6-Year Follow-up Study

Wen-Yang Hsieh, Chao-Wei Hsu, Wen-Chi Li, Ching-Hong Tsai, Tian-Sin Ou, Ching-Wen Chang, Cheng-Chung Chen

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆராய்ச்சி

The Southern Cross Block (SCB) technique for intraoperative mastectomy analgesia.

Summer Hassan, Claudia Paterson, Rana Alsadat, Garth Poole

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

விமர்சனம்

Post-COVID Long-Term Complications in Human

Mir Monir Hossain, Md Hasibur Rahman, Tasmuna Tamrin Tanmy, Mohammad Lutful Kabir, Kazi Nur Uddin

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Patient- Reported Reasons for a COVID-19 Therapeutics Clinical Trial: Findings from a Multi-Center Investigation

Samira Reyes Dassum*, Ryan Ferguson, Patricia Woods, Maura Flynn, Karen Visnaw, Erika Holmberg, Sara Schiller, Colleen Shannon, Mary Brophy, Paul Monach, Sarah Leatherman, Westyn Branch-Elliman

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Southern Cross Block Technique for Intraoperative Mastectomy Analgesia

Summer Hassan*, Claudia Paterson, Rana Alsadat, Garth Poole

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top