மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்

மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0870

தொகுதி 1, பிரச்சினை 1 (2011)

ஆய்வுக் கட்டுரை

A Pilot Clinical Trial to Evaluate the Efficacy of a Topical Antiviral Osmotically Active Hypertonic Solution for The Treatment of Influenza Virus Induced Sore Throat

Ravi Shrivastava

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Strategies for Achieving the Goals of a Lung-Protective Ventilation Protocol in Large Clinical Trials

Friedemann J. H. Taut, Gordana Bothe, Peter Schenk, Nathan Dean, Kenneth Krell, Andreas Günther, James F. Lewis and Roger G. Spragg

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top