ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் டாக்ஸிகாலஜி

ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் டாக்ஸிகாலஜி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0495

தொகுதி 6, பிரச்சினை 3 (2016)

வழக்கு அறிக்கை

Conduction Disturbances and Ventricular Arrhythmias Associated with High- Dose Loperamide

Galen Leung, Diana Altshuler, Ronald Goldenberg, David Fridman and Eugene Yuriditsky

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

In Vivo Safety of Aqueous Extracts of Maytemus putterlickoides, Senna spectabilis and Olinia usambarensis on Mice Models

Mugweru FG, Nyamai DW, Arika WM, Mworia JK, Mworia JK, Ngugi MP, Njagi ENM and Ngeranwa JJN

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Dialyzability of Surfactants Commonly Used in Pesticide Formulations

Sun-Hyo Lee, Su-Yeon Park, Soohyun Kim, Hyo-Wook Gil and Sae-Yong Hong

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Evaluation of Two Different Screening ELISA Assays for Synthetic Cathinones (Mephedrone/Methcathinone and MDPV) with LC-MS Method in Intoxicated Patients

Roda E*, Lonati D, Buscaglia E, Papa P, Rocchi L, Locatelli CA and Coccini T

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Serum Proteomic Analysis for the Identification of Biomarkers by Two- Dimensional Differential Gel Electrophoresis (2D-DIGE) after Exposure to the Food-Processed Contaminant Furan

Santokh Gill, Meghan Kavanagh, Christine Poirier, Dorcas Weber and Terry Koerner

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

In Vitro, In Vivo Comparison of Cyclosporin A Induced Hepatic Protein Expression Profiles

Freek G Bouwman, Anke Van Summeren, Anne Kienhuis, Leo van der Ven, Ewoud N Speksnijder, Jean-Paul Noben, Johan Renes, Jos C S Kleinjans and Edwin C M Mariman

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Current Trends of Poisoning: An Experience at a Tertiary Care Hospital Hadoti Region, Rajasthan, India

Surendra Khosya and SR Meena

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Inhibition of Soluble Epoxide Hydrolase as a Novel Approach to High Dose Diazepam Induced Hypotension

Arzu Ulu, Bora Inceoglu, Jun Yang, Vikrant Singh, Stephen Vito, Heike Wulff and Bruce D Hammock

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top