ஜர்னல் ஆஃப் குரோமடோகிராபி & பிரிப்பு நுட்பங்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் குரோமடோகிராபி & பிரிப்பு நுட்பங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2157-7064

தொகுதி 14, பிரச்சினை 3 (2023)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Comparison of the Chemical Composition and Antimicrobial Activity of Two Types of Cosmos (Cosmos bipinnatus Cav. and Bidens ferulifolia (Jacq.) Leaf Essential Oils Introduced in Bangladesh

Mohammad Nazrul Islam Bhuiyan*, Meher Nahid

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Decolorizing Stevia rebaudiana (Bert.) Leaf Extracts with Activated Charcoal and Qualitative Analysis of Stevioside Using Chromatographic Methods

Mohammad Nazrul Islam Bhuiyan*, Kazi Asma Ahmed Shamima, Meher Nahid, Sadia Afrin, Mohammad Amirul Hoque, Mohammad Majedul Haque, Mohammad Khabir Uddin Sarker, Mohammad Abdus Satter Miah, Mohammad Aftab Ali Shaikh

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Developing a Ultra-High-Performance Liquid Chromatographic-Diode Array Method to Quantify Voriconazole in Human Plasma

Yousra elmazahy*, Ahmed Farag, Lobna shalaby,Mohamed Nagy,

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top