ஜர்னல் ஆஃப் குரோமடோகிராபி & பிரிப்பு நுட்பங்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் குரோமடோகிராபி & பிரிப்பு நுட்பங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2157-7064

சுருக்கம்

Decolorizing Stevia rebaudiana (Bert.) Leaf Extracts with Activated Charcoal and Qualitative Analysis of Stevioside Using Chromatographic Methods

Mohammad Nazrul Islam Bhuiyan*, Kazi Asma Ahmed Shamima, Meher Nahid, Sadia Afrin, Mohammad Amirul Hoque, Mohammad Majedul Haque, Mohammad Khabir Uddin Sarker, Mohammad Abdus Satter Miah, Mohammad Aftab Ali Shaikh

The Stevia rebaudiana (Bert.) leaves are natural low-calorie sweeteners used in many products, including foods, drinks, medicines, cosmetics, and more. This study aimed to use activated charcoal to remove color, purify stevioside from Stevia leaves, and utilize the chromatographic method to confirm its identity. We developed a novel eco-friendly method to decolorize and purify stevioside from Stevia leaf. The yield of stevioside was calculated by weighing the crystallized sample following freeze-drying. The average yield is 8.13%. Ultraviolet-Visible (UV-Vis) and Fourier Transform Infrared (FT-IR) spectroscopy were performed to confirm the identification. This purified sample showed a wavelength region of 4000–650 cm-1 in the FT-IR and a UV-Vis spectrum at 206.49 nm, which referred to it as a stevioside. In HPLC, the purified sample did an accuracy and precision test with standard stevioside, which gave a similar peak to the purified sample at the same retention time. According to High-Performance Liquid Chromatography (HPLC), the purity of stevioside is 98.12%. The pH effect on the decolourization of Stevia leaf extracts with activated charcoal was 5.5–8.0. In contrast to other commercially available methods, the above process can inexpensively purify stevioside from Stevia leaves.

Top