உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்

உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2165-8048

தொகுதி 8, பிரச்சினை 3 (2018)

வழக்கு அறிக்கை

Gastric Squamous Cell Carcinoma Diagnosed Preoperatively as Adenocarcinoma: A Case Report

Donghyoun Lee and Chang Hak Yoo

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Screening for Cardiac Sarcoidosis with the MRI under Immunosuppressive Therapy

Theresa Reiter, Irmengard Perdijk, Pius Jung, Jürgen Wolf, Theo Pelzer and Wolfgang R. Bauer

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Assessment of Traditional Practices of Healers to Treat Human Illness in Shashamene Town in Ethiopia

Tegegne Bayih and Abduselam Usman

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Salivary Flow Rate as a Noninvasive Method for an Early Prediction of Pre Diabetes in Patients at Tanta University Hospitals

Yasser M. Hafez, Eman A. Al kholy and Mahmoud M. Kodeha

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Trastuzumab Related Cardio-toxicity in Breast Cancer Patients Single Center Experiences

Kamil Ashour Farhoud and Eaman suud khalifa

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Elastography and Strain Ratio in Diagnosing Different Body Masses, Could They Solve the Puzzle?

Hussein Okasha, Shaimaa Elkholy, Wael Aref, Ahmed Abdel-Moaty, Ahmed Mostafa, Asem Ashraf, Ramy El-Husseiny, Yehia Elsherif, Amr Abo El-Magd, Moustafa Saeed, Ahmed Salman and Reem Ezzat Mahdy

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Lack of Association of Human Herpesvirus 6 (hHV-6) with Chronic Lymphocytic Leukemia and Leukemic Low-Grade B-Cell Lymphomas

Panagiotis Diamantopoulos, Christina-Nefeli Kontandreopoulou, Theodoros Vassilakopoulos, Maria Angelopoulou, Marina Mantzourani, Nora-Athina Viniou, Nikolaos Spanakis and Athanasios Galanopoulos

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top